فیزیکال تراپیست حمید زمانی

رتبه یک آزمون ارشد فیزیوتراپی سال ۹۴
رتبه اول آزمون کتبی دکترای تخصصی فیزیوتراپی سال ۹۶
عضو سازمان استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران 
بیش از ۶ سال سابقه فعالیت کلینیکی
گذراندن دوره های سوزن خشک (درای نیدلینگ ) از myopain seminar آمریکا
 و گواهینامه های متعدد از انجمن فیزیوتراپی ایران