مرتب سازی براساس :
ارزیابی پوسچر( قامت ) و نقاط ماشه ای

ارزیابی پوسچر( قامت ) و نقاط ماشه ای

فتق ديسك كمر و فشار به ريشه عصب

فتق ديسك كمر و فشار به ريشه عصب