مرتب سازی براساس :
رابطه بین فتق دیسک کمر با قوس کمر و کمردرد. قسمت دوم (شبکه ۳ برنامه طبیب ، مورخ 12 تیرماه 97

رابطه بین فتق دیسک کمر با قوس کمر و کمردرد. قسمت دوم (شبکه ۳ برنامه طبیب ، مورخ 12 تیرماه 97

رابطه بین فتق دیسک کمر با قوس کمر و کمردرد. قسمت اول (شبکه ۳ برنامه طبیب ، مورخ ۵ تیرماه 1397

رابطه بین فتق دیسک کمر با قوس کمر و کمردرد. قسمت اول (شبکه ۳ برنامه طبیب ، مورخ ۵ تیرماه 1397

تمرین EIL مکنزی  جهت پیشگیری از بروز کمردرد و فتق دیسک کمر

تمرین EIL مکنزی جهت پیشگیری از بروز کمردرد و فتق دیسک کمر

فتق ديسك كمر و فشار به ريشه عصب

فتق ديسك كمر و فشار به ريشه عصب