• لیزرتراپی پرتوان چیست ؟

    لیزرتراپی پرتوان چیست ؟ 1395/3/1

    نور یک انرژی الکترومغناطیسی است . انرژی الکترومغناطیسی معمولا با طول موج اندازه گیری می شود . نور مرئی طول...