• منیپولیشن Manipulation

    منیپولیشن Manipulation 1393/6/25

    درمانهای دستی یا مانوال تراپی(Manual Therapy) یک روش تخصصی در رشته فیزیوتراپی است. استفاده از این روش نه تنها بايد...