• سندروم شانه یخ زده

    سندروم شانه یخ زده 1394/8/20

    یکی از بد قلق ترین بیماریهایی که فیزیوتراپیست ها در کلینیک با آن سرو کار دارند ،شانه یخ زده (فروزن شولدر )است...