• خار پاشنه چیست ؟

    خار پاشنه چیست ؟ 1395/3/25

    خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و تیز شدگی استخوانی در ناحیه می گردد...