• سندروم تونل کارپ

    سندروم تونل کارپ 1393/12/14

    cts سندرم تونل کارپ ( Carpal tunnel syndrome) شایعترین نوروپاتی به دام افتادن عصب می‌باشد که در نتیجه فشردگی عصب median در...