• تمرینات ایزومتریک گردن

    تمرینات ایزومتریک گردن 1393/9/6

    هر دو دست را همانطور که در شکل نشان داده شده بر روی پیشانی قرار دهید. سر را بی آنکه حرکت دهید به روی سینه دست...