• اسپاسم عضلات کمری چیست ؟

    اسپاسم عضلات کمری چیست ؟ 1395/2/28

    اسپاسم عضلات پشت ستون فقرات یک انقباض غیر ارادی ناگهانی به همراه سفت شدن غیر قابل کنترل عضلات درپاسخ به...