• اسپاسم عضلات کمری چیست ؟

    اسپاسم عضلات کمری چیست ؟ 1395/2/28

    اسپاسم عضلات پشت ستون ففقرات یک انقباض غیر ارادی ناگهانی ، یا سفت شدن غیر قابل کنترل عضلات درپاسخ به کشیدگی...