درمان های دستی

موبیلیزیشن   (یا موبیلیزاسیون) Mobilization

موبیلیزیشن (یا موبیلیزاسیون) Mobilization

1393/6/30


موبیلیزاسیون ( یا موبیلیزیشن ) برای مفاصل اندام ها و همچنین ستون فقرات که دچار چسبندگی ، سفتی و خشکی شده اند...

تکنیک انرژی عضلانی Muscle Energy Technique

تکنیک انرژی عضلانی Muscle Energy Technique

1393/6/30

در این تکنیک سعی بر این است تا به وسیله گرفتن انقباضات کنترل شده از عضله بیمار برای درمان آن عضله یا عضله...
آزادسازی بافت همبندی عضلانی (Myofascial Release)

آزادسازی بافت همبندی عضلانی (Myofascial Release)

1393/6/30

مايوفاشيال ريليز (MFR: Myofaccial Releas ) چیست:
یک تکنیک منوال (دستی) موثر است که با حفظ فشار روی محدودیتهای میوفاشیال...

سوزنکاری خشک Dry Needling

سوزنکاری خشک Dry Needling

1393/6/25

درای نیدلینگ یک تکنیک و روش جدید درمانی در فیزیوتراپی است که از یک سوزن بسیار نازک و مخصوص جهت مواردی مثل رفع...

منیپولیشن Manipulation

منیپولیشن Manipulation

1393/6/25

درمانهای دستی یا مانوال تراپی(Manual Therapy) یک روش تخصصی در رشته فیزیوتراپی است. استفاده از این روش نه تنها بايد...