اخبار فیزیوتراپی

ورود بیمار به مراکز فیزیوتراپی بدون ماسک ممنوع شد

ورود بیمار به مراکز فیزیوتراپی بدون ماسک ممنوع شد